YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki: Työntekijäkokemuksen takana on johtaja

 

Yleinen työttömyyskassa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki:

Työntekijäkokemuksen takana on johtaja

Myönteinen työntekijäkokemus on organisaation näkökulmasta kilpailuvaltti ja usein myös onnistumisen avain. Työntekijän näkökulmasta se on palkinto sekä kannuste mielekkäästä olemisen ja tekemisen tavasta. Myönteistä työntekijäkokemusta voidaan kehittää. Olen huomannut, että sen kehittäminen vaatii johtajalta henkilökohtaista otetta, vuorovaikutuksen ymmärtämistä sekä rohkeaa kulttuurityötä.

Parhaat työpaikat vaalivat yksilöllisyyttä

Nykypäivän asiakkaat eivät enää mielellään istu tiettyihin ennalta määrättyihin segmentteihin, vaan palveluilta ja tuotteilta odotetaan ennen kaikkea yksilöllisyyttä – juuri tiettyyn tilanteeseen muotoiltuja. Olen sitä mieltä, että myös organisaation menestymisen eteen uurastavat työntekijät ovat ainutkertaisia yksilöitä erilaisine toiveineen. Siksi onkin ilmeistä, että työntekijöiden yksilöllinen huomioiminen on hyvä keino nostaa työntekijäkokemus tasolle, joka vie organisaatiota eteenpäin. Asiakkaisiin ja omaan henkilöstöön pätee siis pitkälti hyvin samanlaiset odotukset.

Kokemukseni mukaan johtajan henkilökohtaisella otteella on tässä keskeinen rooli, sillä ylhäältä alas valutetut henkilöstöpolitiikat ja kiveen hakatut sääntökokoelmat eivät ole paras tapa huomioida työntekijöiden erilaisuutta. Helppoa tällainen ote ei ole, sillä se lisää johtamistehtäviin liittyviä odotuksia. Eikä mahdollinen riittämättömyyden tunne johtajan olkapäillä sen myötä myöskään vähene.

Työntekijäkokemus kehittyy vuorovaikutuksessa

Miten voimme kehittää myönteistä työntekijäkokemusta? Mitä me odotamme työpaikoiltamme? Mitä me haluamme työvälineiltä, työkavereilta ja johtamiselta?

Vastauksia ei tarvitse kaukaa hakea, sillä kukaan meistä ei toimi työelämässä ilman tunteita tai inhimillisiä tarpeita. Me kaikki tarvitsemme tukea ja apua merkitysten luomisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Tämä onnistuu parhaiten vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Uskon, että työntekijäkokemuksen kehittämisessä johtajalta vaaditaankin nyt ja jatkossa entistä enemmän herkkyyttä ymmärtää ihmisten välisen vuorovaikutuksen mekanismeja, sävyjä ja mahdollisuuksia. Täytyy olla kiinnostunut ihmisistä.

Kulttuurityö on rohkeutta

Viime kädessä työntekijäkokemus riippuu niistä jaetuista asenteista, arvoista, tavoitteista ja käytännöistä, joita työpaikalla toteutetaan. Kysymys on siis kulttuurista.

Nykyisin paljon tilaa saanut kokeilukulttuuri on erinomainen mahdollisuus johtajalle. Jos johtaja uskaltaa itse kokeilla ja hyväksyä epäonnistumiset, hän käytännössä heittää menemään menneisyydestä kumpuavan vastakkainasettelun työnantajan ja työntekijän väliltä. Tällaisella esimerkillä pystyn johtajana tekemään tilaa koko työyhteisöä eteenpäin vieville yksilöllisille ajatuksille ja tekemisille. Näin kehittyvässä kulttuurissa työntekijäkokemus saa väistämättä myönteistä sisältöä ja kaikki voittavat.

Kulttuurikyvykäs johtaja

Työntekijäkokemuksen merkitys työelämän menestyksessä on kasvamassa entisestään. Enää ei riitä pelkästään se, että laaditaan yhdessä innostava visio ja rakennetaan sen kylkeen konkreettinen strategia seurantoineen.

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että tekemisen johtamisen lisäksi työntekijäkokemuksen vaaliminen vaatii johtajalta ymmärrystä, herkkyyttä ja rohkeutta kohdata ihmiset nykyajan monisyisessä vuorovaikutusverkostossa.

Sanna Alamäki

Yleinen työttömyyskassa YTK:n toimitusjohtaja tammikuusta 2018